AKTUALNOŚCI

Karta Dużej Rodziny
04.03.2019


 

Karta Dużej Rodziny to potoczna nazwa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W Świebodzicach zadania z tego zakresu realizowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1454)

 

Czym jest Karta Dużej Rodziny

Celem Karty Dużej Rodziny jest wspieranie rodzin wielodzietnych, zwiększanie szans rozwojowych, promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku, a także dostęp do korzystania z ulg i udogodnień. Karta jest elementem motywującym rodziny do aktywnego spędzania wolnego czasu, zwiększając dostęp do różnych form rekreacji, rozrywki, inicjatyw kulturalnych i sportu, przyczynia się do zwiększenia integracji wewnątrzrodzinnej i integracji środowiska rodzin wielodzietnych.
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

 

Kto może korzystać z Karty Dużej Rodziny

Uprawnienia wynikające z ustawy przyznawane są na wniosek uprawnionego członka rodziny. Organem uprawnionym do przyznania świadczeń zgodnie z art.9 ustawy jest wójt (prezydent, burmistrz) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - na okres ważności orzeczenia.

 

Więcej osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z ww. zmianami obowiązującymi od 1 lipca 2017 r. składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Istnieją dwie możliwości złożenia wniosku o Kartę:

1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w formie papierowej należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. W naszej gminie taki wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach przy ul. Plac Dworcowy 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 w pokoju nr 3 (sekretariat). Informacji udziela pracownik Ośrodka w ww. godzinach pod numerem telefonu 74 666 95 81. Druk wniosku oraz koniecznych oświadczeń można pobrać ze strony internetowej naszego Ośrodka (www.ops.swiebodzice.pl – zakładka Karta Dużej Rodziny – Druki do pobrania) lub w sekretariacie naszego Ośrodka.

2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy Emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl).

We wniosku należy zaznaczyć czy ubiega się o kartę tradycyjną, elektroniczną, czy o obie formy. W przypadku ubiegania się o Kartę elektroniczną konieczne jest wypełnienie załącznika ZKDR-04, w którym podaje się dane niezbędne do przyznania karty w tej formie tj. adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego) oraz wskazuje się osoby, które będą mogły wizualizować kartę tego członka rodziny.

Do takiego wniosku należy również dołączyć oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.

 

Opłaty za wydanie Karty

Usługa jest bezpłatna.

Opłaty za wydanie Karty

Usługa jest bezpłatna.

Od dnia 01.03 2019r. wydanie duplikatu Karty kosztuje  9,56 zł.

Jeśli składasz wniosek tylko o Kartę mobilną (a masz już Kartę plastikową):

- zapłacisz 9,21 zł za dodatkową Kartę — jeśli wniosek o Kartę plastikową był złożony PO 1 stycznia 2018 roku,

- NIC nie płacisz — jeśli wniosek o Kartę plastikową był złożony PRZED 1 stycznia 2018 roku, a sam wniosek o Kartę mobilną zostanie złożony w terminie do 31.12.2019 r.

Co zrobić w przypadku zgubienia Karty Dużej Rodziny

Aby otrzymać duplikat Karty Dużej Rodziny należy się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej, która Kartę Dużej Rodziny przyznała. Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest za opłatą 9,56 zł.

 

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny

Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny"

Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR. Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Jak wygląda Karta

Karta plastikowa ma jeden ogólnopolski wzór. Ma wymiary karty płatniczej: 54 x 85,6 mm.

Karta mobilna jest wyświetlana w aplikacji mKDR.

Korzystaj z Karty Dużej Rodziny na telefonie — pobierz aplikację mKDR

W aplikacji mKDR:

·         wyświetlisz swoją Kartę na ekranie smartfona (po złożeniu wniosku),

·         łatwo odszukasz miejsca, w których skorzystasz ze zniżek — po kategorii, lokalizacji czy wybranej frazie,

·         dzięki geolokalizacji znajdziesz instytucje lub firmy oferujące zniżki w miejscu, w którym jesteś,

·         stworzysz własną listę ulubionych partnerów Karty Dużej Rodziny,

·         dowiesz się o nowych zniżkach i nowych partnerach.

Więcej informacji na stronie:

www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 

Zniżki dla rodzin wielodzietnych w naszym mieście

Wybierając się do Wodnego Centrum Rekreacji uczestnicy programu  „Karta Dużej Rodziny” mogą skorzystać z przysługujących ulg:

1.           1.       50 % zniżki od ceny wynikającej z cennika na korzystanie z:

a)          a)       sali gimnastycznej „Zielona sala”

b)          a)       stołów i sprzętu do tenisa stołowego.

2.           2.       25 % zniżki od ceny wynikającej z cennika na korzystanie z:

a)          a)       płyty boiska na hali

b)          a)       toru lub torów na kręgielni.

3.           3.       Wstęp do WCR dla każdego posiadacza karty zgodnie z obowiązującą taryfą ulgową przy wstępie grupowym (cennik — pozycja 23). Wstęp dla dzieci do lat 3 jest bezpłatny.

4.           3.       Wstęp na kąpielisko odkryte za odpłatnością przewidzianą w cenniku jak za wstęp grupowy tj. 5 zł. bilet normalny lub 3 zł. bilet ulgowy.

5.           4.       Stawki określone powyżej obowiązują wyłącznie w sytuacji, gdy z wykupionej usługi korzystają posiadacze Karty Dużej Rodziny wydanej przez Gminę Świebodzice.

6.           5.       Ulgi określone w punkcie la) i 2 a) i b) obowiązują tylko w sytuacji, gdy każda osoba z grupy posiada Kartę Dużej Rodziny.

            Rodziny wielodzietne, które przystąpiły do ww. programu mają również możliwość skorzystania na preferencyjnych zasadach z oferty Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach. Za uczestnictwo w zajęciach sekcyjnych nie są pobierane opłaty za udział trzeciego i kolejnego dziecka.

           Z dniem 03.11.2016r. działająca pod szyldem Intermarche firma KOMBO sp. z o.o. została Partnerem Karty Dużej Rodziny. W ramach zawartej umowy na czas nieokreślony z Wojewoda Dolnośląskim firma Intermarche zobowiązała się do udzielania 5 % rabatu przy zakupach całego posiadanego asortymentu po okazaniu przez członka rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Rabatowi nie podlega zakup wyrobów alkoholowych i nikotyny.

  • Bank Zachodni WBK – 2 Oddział w Świebodzicach, Aleje Lipowe,

  • FAGO spółka z o.o. (Mrówka) – Świebodzice, ul. Wałbrzyska,

  • PKO Bank Polski – Oddział 1 w Świebodzicach, ul. Kopernika,

  • Stacja Paliw ORLEN – Świebodzice, ul. Świdnicka,

  • Salon PLAY – Świebodzice, ul. Rynek 7.

 


DRUKI DO POBRANIA:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1454

1. Wniosek:

2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej:

3. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole:

4. Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych:

5. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu dziecka:

Instrukcje i informacje:

1. Instrukcja dotycząca mobilnej Karty Dużej Rodziny:

2. Objaśnienia jak wypełnić załącznik ZKDR-04:

3. Zniżki jakie oferuje Karta Dużej Rodziny na terenie naszego miasta.

4. Klauzula informacyjna RODO dot. przetwarzania danych dla potrzeb KDR.


 

 

 

 

 

    


 

|   strona główna  |  dodaj do ulubionych  |  do góry  |

   Copyright © PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER