AKTUALNOŚCI

POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY WSPIERAJĄCEJ
20.08.2015


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach poszukuje chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej [art. 29. 1.]

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. [art. 29. 2.]

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego [art. 30.]

Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2. [art.31 ust.1]

Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 1. [art. 31]

Osoby zainteresowane pełnieniem roli rodziny wspierającej proszone są o kontakt telefoniczny:
nr 74 666 9583, 74 666 9585, 74 666 9579 .

 
 


 

|   strona główna  |  dodaj do ulubionych  |  do góry  |

   Copyright © PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER