OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 
Podstawa prawna: art 110 ust 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.)

Prawo lokalne: Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „ Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, bezdomnych i najuboższych dla Miasta Świebodzice” na lata 2012-2015

I Klub Integracji Społecznej prowadzony jest przez samorządową jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach

II Celem Klubu Integracji Społecznej jest zapewnienie warunków do pełnienia właściwych, adekwatnych do ich możliwości i potrzeb, społecznie użytecznych ról i funkcji społecznych.

III W ramach Klubu Integracji Społecznej działają:

 • łaźnia i pralnia
  celem utrzymania higieny i podniesienia poziomu zdrowotnego wśród osób bezdomnych i najuboższych
  niwelowanie zagrożeń związanych z występowaniem chorób skóry
  zapobieganie izolacji społecznej
   
 • zajęcia edukacyjne, w tym terapeutyczne, aktywizacja zawodowa
  kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy
  aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych
  przygotowanie do podjęcia zatrudnienia
  wzrost poczucia własnej wartości
  udzielanie poradnictwa prawnego
   
 • ogrzewalnia – uruchamiana doraźnie w okresach zaostrzonych mrozów do odwołania dla osób bezdomnych

IV Zajęcia edukacyjne w zakresie aktywizacji zawodowej odbywają się w każdą środę w godz. 9.00-12.00 w pokoju Nr 3

V Łaźnia i pralnia czynna jest 2x w tygodniu:

 • poniedziałek: 08.00-15.00
 • wtorek 08.00-15.00

Do łaźni i pralni kieruje pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w ŚwiebodzicachUchwała Nr XXVII/149/2012
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 22.08.2012
 
w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej "program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, bezdomnych i najuboższych dla Miasta Świebodzice na lata 2012-2015"

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER