MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Skład MKRPA w Świebodzicach

 
Komisja została powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr zarządzenia 42/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w celu realizacji zapisów art. 41 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286). Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Świebodzice Nr 513/2012 z dnia 2012 r.., powołano z-cę Przewodniczącej celem usprawnienia funkcjonowania MKRPA.

Komisja składa się z siedmiu osób przeszkolonych w problematyce uzależnień, mających doświadczenie
w pracy społecznej i reprezentujących różne zawody, w szczególności w zakresie pomocy społecznej; porządku publicznego; wymiaru sprawiedliwości; oświaty.

Skład osobowy:

  • Przewodnicząca Komisji: Aldona Górska
  • Zastępca Przewodniczącej: Izabela Siekierzyńska

Członkowie:

  • Liana Sztor - Marciniak
  • Katarzyna Sosnowicz
  • Łukasz Gil
  • Zbigniew Opaliński
  • Robert Sysa

PLIKI DO POBRANIA:

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER