MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

 
Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Jednak, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do leczenia przez sąd, gdy w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

Z wnioskiem do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzicach o skierowanie na leczenie odwykowe może zwrócić się m.in.:

  • rodzina,
  • Komisariat Policji,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • placówki oświatowe,
  • kuratorzy,
  • pracodawca.

Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia. O ustaniu obowiązku poddania się leczeniu przed upływem wskazanego okresu decyduje sąd na wniosek osoby zobowiązanej, zakładu leczącego, kuratora, prokuratora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii zakładu, w którym osoba leczona przebywa. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu, ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego ustania.

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER