MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zadania MKRPA w Świebodzicach

 
Zgodnie do zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 487 późn. zm.) członkowie komisji zajmują się:
 1. Podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:
 • Przyjmowaniem wniosków dotyczących leczenia odwykowego,
 • kierowaniem na badania biegłych sądowych w celu uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • prowadzenia interwencji w stosunku do osób nadużywających alkoholu;
 • udzielaniem wsparcia i pomocy współuzależnionym członkom rodzin;
 • kierowaniem wniosków do sądu o zobowiązanie poddania się leczeniu przeciwalkoholowemu,
 1. Kierowaniem zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny;
   
 2. Opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz interwencją w przypadku naruszenia przepisów w tym zakresie
   
 3. Kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych.
   
 4. Opiniowaniem kształtu gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz inicjowaniem działań w nich zawartych.

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER