MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Określenie zasad i trybu pracy MKRPA 

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY
w sprawie określenia zasad i trybu pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzicach.

Na podstawie art. 41. ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r., nr 70, poz. 473) wprowadza się się co następuje:

 

§ 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzicach, zwana dalej Komisją, zakresem swojej działalności obejmuje teren Gminy Świebodzice.

2. Komisja prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu określone w ustawie, a nadto:

  1. opiniuje i ocenia merytorycznie oferty i wnioski wpływające do Komisji, dotyczące realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  2. opracowuje projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, projekty uchwał zmieniających ten program, inne programy służące rozwiązywanie problemów uzależnień,
  3. motywuje osoby zgłoszone na leczenie odwykowe przeciwalkoholowe do podjęcia leczenia, a w przypadku odmowy – kieruje je na badanie przez biegłego sądowego wydającego opinię w przedmiocie uzależnienia i wnioskuje do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

§ 2. Tworzy się dwa zespoły działające w ramach Komisji:

  1. zespół motywujący do leczenia odwykowego
  2. zespół interwencyjny przygotowujący dokumentację i wniosek o leczenie odwykowe do sądu

Pozostałe zadania Komisja wykonuje w pełnym składzie.

§ 3. 1 W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie do pracy w poszczególnych zespołach problemowych, bezpośrednio zaangażowane w realizację zadań stanowiących elementy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.W pracach Komisji, w trakcie rozpatrywania ofert lub wniosków, nie biorą udziału członkowie w jakikolwiek sposób związani ze stroną.

3.Stałe posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu w w każdą drugą środę miesiąca oraz w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo w innym terminie.

4.Stałe posiedzenia Komisji służą opiniowaniu zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu z uchwałą Rady Miejskiej , rozpatrywaniu bieżących spraw związanych z problematyką uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz przedstawianiu sprawozdań z pracy poszczególnych zespołów.

5.Rozstrzygnięcia Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.

6.Jeżeli członek Komisji nie może wziąć udziału w posiedzeniu Komisji zobowiązany jest o tym powiadomić Przewodniczącego Komisji nie później niż 2 dni przed planowanym spotkaniem.

7.Członek Komisji, który więcej niż trzy razy w okresie jednego roku nie bierze udziału w stałych posiedzeniach Komisji, może być odwołany ze składu Komisji przez Burmistrza Miasta na wniosek Przewodniczącego Komisji.

§ 4. Wykonanie regulaminu powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem powołania komisji.

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER