POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Informacje ogólne

  
W dniach od 1 września do 15 września 2019 r., przyjmowane będą wnioski na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czyli stypendium szkolne.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1457 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358),
  • Uchwała Nr XLII.248/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 13 września 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 5005 ze zm.),
  • Uchwała Nr XXXVI/212/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 13 marca 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 2096).

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1. stypendium szkolne;
2. zasiłek szkolny.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 
    słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER