POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Stypendium szkolne

  

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1,2 i 3, nie jest celowe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,

 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Świebodzice.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który:

 • otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2.124 zł. (rocznie),

 • został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2018., poz. 2220 ze zm.).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,- zł. Przy przeliczaniu dochodów za dochód z 1ha przeliczeniowego należy przyjmować kwotę 308 zł.

 

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

1. dokumenty wskazujące wysokość otrzymanego dochodu na podstawie:

 • wynagrodzenia za pracę,

 • zasiłku rodzinnego,

 • świadczenia pielęgnacyjnego,

 • zasiłku pielęgnacyjnego,

 • stałych zasiłków z pomocy społecznej,

 • rent i emerytur,

 • alimentów, funduszu alimentacyjnego,

 • dodatku mieszkaniowego,

 • prowadzenia działalności gospodarczej,

 • gospodarstwa rolnego,

 • innych dochodów;

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

2. dokumenty potwierdzające wystąpienie innych niż dochodowa przesłanek wskazujących na trudną sytuację materialną ucznia przy pomocy następujących dokumentów:

 • bezrobocie:

 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające, że członek rodziny znajduje się w rejestrze osób bezrobotnych,

 • niepełnosprawność:

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

ciężka lub długotrwała choroba:

 • zaświadczenie lekarza specjalisty o stanie zdrowia;

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych:

 • wyrok sądu o ograniczeniu lub pozbawieniu praw rodzicielskich,

 • opinia lub zaświadczenie kuratora sądowego;

alkoholizm:

 • zaświadczenie zakładu lecznictwa odwykowego, bądź innego zakładu opieki zdrowotnej o prowadzeniu leczenia odwykowego,

 • inne dokumenty poświadczające występowanie w rodzinie alkoholizmu;

narkomania:

 • zaświadczenie uprawnionego lekarza lub ZOZ o prowadzonym leczeniu bądź rehabilitacji osoby uzależnionej.

3. pozostałe dokumenty do wniosku:

 • kserokopia dokumentu tożsamości przedstawiciela ustawowego ucznia zawierająca informację o stałym zameldowaniu na terenie gminy (oryginał do wglądu),

 • kserokopia dokumentu tożsamości pełnoletniego ucznia/słuchacza zawierająca informację o stałym zameldowaniu na terenie gminy (oryginał do wglądu),

 • dokument potwierdzający czasowe zameldowanie na terenie gminy,

 • kserokopia odpisu aktu urodzenia ucznia (oryginał do wglądu) ,

 • zaświadczenie potwierdzające fakt realizacji obowiązku nauki przez ucznia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnicka 7 pok. 6, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER