POMOC SPOŁECZNA

Informacje

 

Nowe kryteria dochodowe z pomocy społecznej

Nowe kryterium dochodowe, nową wysokość zasiłku stałego i innych świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej, wprowadza Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018r.

Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1. Kryteria dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 701 zł,
  • dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł;

2. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  • kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,
  • na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1763 zł,
  • minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 poz. 2206 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 1004) - w wysokości 647 zł,
  • maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w wysokości 1376 zł,
    maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 645 zł;

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

PLIK DO POBRANIA:

 

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER