POMOC SPOŁECZNA

Składki na ubezpieczenie

 

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Komu przysługuje:

1.       osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej

2.       osobie pobierającej zasiłek stały

3.       osobie objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym

Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest nie podleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.  

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Komu przysługuje:

  1. osobie rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem (również współmałżonka) lub rodzeństwem

Komu nie przysługuje:

  1. osobie która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
  • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczeniowa składkowego i nie składkowego wynoszącego ca najmniej 10lat;
  • posiada okres ubezpieczenia składkowy i nie składkowy wynoszący 20lat w przypadku kobiet i 25lat w przypadku mężczyzn

Zasady:

  1. konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami długotrwale lub ciężko chorymi stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia
  2. składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki

Wysokość:

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury lub renty.

Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER