POMOC SPOŁECZNA

Usługi opiekuńcze

 

 

 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Komu przysługują:

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

1.       Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: pomoc w codziennych zajęciach, tj.: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie z uwzględnieniem diety, załatwianie spraw urzędowych, pranie bielizny pościelowej i osobistej,

2.       Opiekę higieniczno-sanitarną: mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie lekarstw dla osób chorych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

3.       Pielęgnację zleconą przez lekarza.

4.       Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby: podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, organizowanie spacerów, czytanie.

Osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ponosi z tego tytułu odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego dochodu:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, według poniższej tabeli:

POZIOM  PROCENTOWY DOCHODU OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ W STOSUNKU DO KRYTERIUM DOCHODOWEGO OKREŚLONEGO W ART. 8 UST. 1 PKT 1 USTAWY (100% kryterium = 701 zł)

% ODPŁATNOŚĆ ZA JEDNĄ GODZINĘ ŚWIADCZONYCH USŁUG

Do 100% kryterium

nieodpłatnie

Powyżej 100% do 150%

7%

Powyżej 150% do 200%

13%

Powyżej 200% do 250%

20%

Powyżej 250% do 300%

26%

Powyżej 300% do 350%

30%

Powyżej 350% do 375%

50%

Powyżej 375%

100%

2. w przypadku osoby w rodzinie, według poniższej tabeli:

POZIOM  PROCENTOWY DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE W STOSUNKU DO KRYTERIUM DOCHODOWEGO NA OSOBĘ W RODZINIE OKREŚLONEGO W ART. 8 UST. 1 PKT 2  USTAWY (100% kryterium = 528 zł) 

% ODPŁATNOŚĆ ZA JEDNĄ GODZINĘ ŚWIADCZONYCH USŁUG

Do 100% kryterium

nieodpłatnie

Powyżej 100% do 150%

7%

Powyżej 150% do 200%

13%

Powyżej 200% do 250%

20%

Powyżej 250% do 300%

26%

Powyżej 300% do 350%

30%

Powyżej 350% do 375%

50%

Powyżej 375%

100%

 

Cenę jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 19,40 zł.

Cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 35,00 zł.

 

Osoby, które ukończyły 90 rok życia są zwolnione całkowicie i na stałe z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być częściowo zwolniona z ponoszenia odpłatności na okres 12 miesięcy ze względu na:

  1. konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,

  2. konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego oraz kosztów związanych z rehabilitacją".

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER