PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

 
Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

·bez prawa do zasiłku,

·korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,

·osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Prace społecznie użyteczne może zorganizować gmina w:

·jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

·organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w odpowiedniej wysokości za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych - aktualna kwota 8,30 zł za godzinę (stan na 1.06.2018 r.)
Świadczenie to nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Podstawa prawna:

·Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 73a)

·Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

PLIKI DO POBRANIA:


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 73a) Dz. U. z 2018 poz 1265 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER