PROJEKTY UNIJNE

 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI 

 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki(PO KL) to jeden z sześciu programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Program stanowi w znacznej części kontynuację działań realizowanych w pierwszym okresie programowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zasadą jednofunduszowości w latach 2007-2013 działania finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będą wdrażane poprzez jeden program– Kapitał Ludzki.

CELE PO KL

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest realizacja działań, które przyczynią się do wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej, podniesienia poziomu wykształcenia w społeczeństwie, zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawy jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych. Program ten stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

OBSZARY WSPARCIA

W ramach Programu wsparciem objęte będą następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

KOMPONENT CENTRALNY I REGIONALNY PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki będzie realizowany równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów, celem podniesienia efektywności ich funkcjonowania, natomiast w ramach komponentu regionalnego– na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Program jest wdrażany na kilku poziomach instytucjonalnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełni rolę Instytucji Zarządzającej , która odpowiada za koordynację realizacji PO KL w skali całego kraju. Za realizację poszczególnych Priorytetów PO KL odpowiedzialne są Instytucje Pośredniczące .

W ramach komponentu centralnego funkcja Instytucji Pośredniczących została przekazana właściwym ministerstwom: ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwu Edukacji Narodowej, ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W przypadku komponentu regionalnego PO KL, funkcję Instytucji Pośredniczącej pełnią samorządy województw. Na terenie województwa dolnośląskiego rola ta został powierzona Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego. Instytucja Pośrednicząca oddelegowała część swoich zadań do instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) . Funkcję tą pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to wsparcie dla:

 • osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • przedsiębiorców i ich pracowników,
 • osób kształcących się w systemie oświaty.
 • osób kształcących się w systemie oświaty.

KWOTY PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Zgodnie z zaakceptowanymi przez Komisję Europejską Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia, na realizację PO KL przeznaczono kwotę 11tys. euro, z czego 9tys. euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego a 1tys. euro, ze środków krajowych.

Na realizację komponentu regionalnego przeznaczono ok. 62% wszystkich środków alokowanych na Program, tj.kwotę 7tys. euro, z czego województwo dolnośląskie otrzymało 485tys. euro.

Priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Centralne:

 • Zatrudnienie i integracja społeczna
 • Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 • Wysoka jakość systemu oświaty
 • Szkolnictwo wyższe i nauka
 • Dobre rządzenie

Regionalne:

 • Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Promocja integracji społecznej
 • Regionalne kadry gospodarki
 • Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • Pomoc techniczna

PROJEKTY KONKURSOWE I SYSTEMOWE

Program Operacyjny Kapitał Ludzki przewiduje realizację wsparcia z EFS za pośrednictwem dwóch procedur:

 • konkursu (otwartego lub zamkniętego),
 • procedury dofinansowania systemowego.
 • Projekty systemowe i konkursowe w ramach komponentu regionalnego PO KL

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER