PROJEKTY UNIJNE

 Słowniczek 

 
Alternatywne formy wychowania przedszkolnego

Formy wychowania przedszkolnego inne niż organizowane przez gminy sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uruchamiane w uzasadnionych warunkach demograficznych i geograficznych dla dzieci w wieku 3-5 lata w miejscu możliwie najbliższym miejscu ich zamieszkania. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli, a także realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej umożliwiają prowadzenie zajęć tylko w niektóre dni tygodnia.

Audyt

Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

Beneficjent

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

Beneficjent pomocy

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymał pomoc publiczną.

Dialog obywatelski

Formy kontaktu i współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w krótkich formach

Szkolenia i kursy dla nauczycieli, trwające co najmniej dwa tygodnie (z wyłączeniem studiów podyplomowych oraz studiów wyższych)

Dokumenty programowe (operacyjne)

Dokumenty w postaci programów lub planów rozwoju, opracowywane dla potrzeb wydatkowania środków wstępnie przyznanych (alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisję Europejską w ramach Funduszy Strukturalnych. Określają m.in. cele i główne kierunki wydatkowania środków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań oraz szacowaną wielkość i rozbicie środków z uwzględnieniem współfinansowania ze wszystkich osiągalnych źródeł budżetowych. Do dokumentów takich zaliczamy sektorowe programy operacyjne, regionalne programy operacyjne oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.

Doradztwo

Usługa udzielona uczestnikowi projektu, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez osobę lub podmiot udzielający usługi doradczej.

Dotacja rozwojowa

Dotacja przeznaczona dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów będących beneficjentami tych środków stanowiące: zaliczkę lub zwrot wydatków poniesionych na realizację działania/projektów.

Działalność pozarolnicza

Działalność, która nie obejmuje produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej, rybnej i leśnej.

Działanie

Grupa projektów realizujących ten sam cel. Działanie stanowi etap pośredni między priorytetem a projektem.

Ekspert

Osoba, o której mowa w art. 31 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006. Nr 227, poz.1658).

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Jeden z Funduszy Strukturalnych , który służy osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez finansowanie działań w ramach pięciu obszarów wsparcia.

EUROSTAT

Urząd Statystyczny Wspólnoty Europejskiej (usytuowany w Luksemburgu) zapewnia kompleksową obsługę instytucji unijnych i obywateli UE w zakresie informacji statystycznej. Gromadzi dane z krajów członkowskich i kandydujących, opracowuje i udostępnia oficjalne statystyki, spełniające standardy jakości, obiektywności, niezależności naukowej i tajemnicy statystycznej. Współpracuje z krajowymi urzędami statystycznymi w zakresie rozwoju statystyki

Ewaluacja

Proces oceny Programu w celu określenia i poprawy jakości, skuteczności iści oraz spójności Programu, doskonalenia jego systemu zarządzania i wdrażania, sposobu wydatkowania środków, a w ostatecznym rozrachunku – pomocy udzielanej beneficjentom.

Flexicurity

Zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy, o której mowa w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 27.6.2007 r. Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity (COM(2007)359).

W dziedzinie flexicurity należy uwzględnić cztery następujące komponenty:

 • Elastyczne i przewidywalne warunki umów (z perspektywy pracownika i pracodawcy, a także osób posiadających i nieposiadających stałego zatrudnienia) osiągane dzięki nowoczesnemu prawu pracy, układom zbiorowym i organizacji pracy;
 • Kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie, zapewniające stałą zdolność pracowników, szczególnie osób z najsłabszych grup społecznych, do dostosowywania się i do bycia zatrudnionym;
 • Skuteczna aktywna polityka rynku pracy, pomagająca w radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiająca skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiająca zmianę pracy;
 • Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego, zapewniające odpowiednie wsparcie dochodów, sprzyjające zatrudnieniu i ułatwiające mobilność na rynku pracy. Chodzi tu o uwzględnienie szerokiego spektrum przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego (świadczenia dla bezrobotnych, emerytury, ochrona zdrowia), umożliwiających pogodzenie pracy z obowiązkami związanymi z życiem prywatnym i rodzinnym, takimi jak opieka nad dziećmi.

Instytucja Pośrednicząca

Organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego.

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

Podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy o dofinansowanie realizacji powierzonych jej zadań.

Instytucja Zarządzająca

Właściwy minister, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd województwa, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu operacyjnego.

Instytucje pomocy i integracji społecznej

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej.

Instytucje rynku pracy

Instytucje realizujące zadania na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, wskazane w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), tj. publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucja partnerstwa lokalnego.

Komisja Oceny Projektów (KOP)

Podmiot powoływany przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). Ocena Komisji stanowi podstawę do ułożenia listy rankingowej projektów i rekomendacji projektów kierującemu IW (IP2).

Komitet Monitorujący

Państwo członkowskie ustanawia, w porozumieniu z instytucją zarządzającą, komitet monitorujący dla każdego programu operacyjnego w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia państwa członkowskiego o decyzji zatwierdzającej program operacyjny. KM czuwa nad efektywnością i jakością zarządzania i realizacji programu operacyjnego. Monitoruje postępy we wdrażaniu oraz zapewnia jakość realizacji programu.

Kompetencje kluczowe

Kompetencje zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. W ramach zalecenia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:

 1. porozumiewanie się w języku ojczystym,
 2. porozumiewanie się w językach obcych,
 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo techniczne,
 4. kompetencje informatyczne,
 5. umiejętność uczenia się,
 6. kompetencje społeczne i obywatelskie,
 7. inicjatywność i przedsiębiorczość
 8. świadomość i ekspresja kulturalna.

Koszty niekwalifikowalne

Koszty, o które nie można wnioskować na cele projektu

Kryteria wyboru projektów

Określony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych oraz strategicznych, zawartych w Planie Działania, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych. W przypadku Funduszy Strukturalnych kryteria wyboru projektów formułowane są przez instytucję zarządzającą, a następnie aprobowane przez Komitet Monitorujący.

Kształcenie formalne

Zakres formalnego kształcenia ustawicznego obejmuje:

 • formy szkolne kształcenia osób dorosłych realizowane w szkołach dla dorosłych w rozumieniu ustawy o systemie oświaty
 • kursy zawodowe w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach

pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216) zakończone egzaminem i wydaniem zaświadczenia według wzoru określonego w ww. rozporządzeniu, a także praktyki zawodowe realizowane na podstawie ww. rozporządzenia i zakończone świadectwem zgodnym ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu.

Kształcenie nieformalne

Kształcenie zamierzone (samodzielne uczenie się) i niezamierzone (występujące bezwiednie w sytuacjach życia codziennego, także w pracy poza organizowanymi tam szkoleniami formalnymi i pozaformalnymi).

Kształcenie pozaformalne

Kształcenie instytucjonalne i sformalizowane realizowane poza programami umożliwiającymi zdobycie uznawanych w danym systemie prawnym kwalifikacji (typowym przykładem są szkolenia oparte na doświadczeniu firm, korporacji, organizacji społecznych).

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Kwalifikowalność wydatków

Spełnienie przez wydatki poniesione w ramach programów operacyjnych kryteriów:ójności z postanowieniami przyjętego programu operacyjnego,ślonych szczegółowo przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz. U. Nr 227, poz. 1658) oraz, przewidzianych dla danego źródła finansowania, w przypadku programów finansowanych ze źródeł zagranicznych.

Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSP)

Mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Za mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo nie uważa się przedsiębiorstwa, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:

 • 25 % i więcej wkładów, udziałów lub akcji;
 • prawa do 25 % i więcej udziału w zysku;
 • 25 % i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni.

Monitorowanie

Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania projektów, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu zśniej zatwierdzonymi założeniami realizacji.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności)

Dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

Nieprawidłowości

Wszelkie rozbieżności w stosunku do uzgodnionego przez Instytucję Zarządzającą oraz instytucję wdrażającą sposobu wydatkowania środków w ramach programu lub projektów

Okres programowania

Okres obowiązywania dokumentów programowych, stanowiących podstawę ubiegania się o pomoc ze strony Komisji Europejskiej. Obecny okres programowania to lata 2007-2013.

Organizacja pozarządowa

Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje lub stowarzyszenia, z wyłączeniem:

 1. partii politycznych,
 2. samorządów zawodowych,
 3. fundacji utworzonych przez partie polityczną,
 4. klubów sportowych niedziałających w formie prawnej stowarzyszenia, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.):

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Osoba bierna zawodowo

Osoba w wieku powyżej 15 lat, niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, nieposzukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub też niezdolna do jego podjęcia.

Osoba odchodząca z rolnictwa/ rybołówstwa

W ramach PO KL przez osoby odchodzące z rolnictwa rozumie się osoby zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą, zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców, które wykonują działalność związaną z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą i są rolnikami ubezpieczonymi w KRUS bądź ich domownikami. Przez osoby odchodzące z rybołówstwa rozumie się: osoby zatrudnione przy połowie (pozyskiwaniu) ryb i innych organizmów wodnych (np. raków) w wodach powierzchniowych (śródlądowych i morskich), a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych zamierzające podjąć zatrudnienie niezwiązane z wymienioną powyżej działalnością.

Osoba pozostająca bez zatrudnienia

Osoba w wieku 18-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) urzędzie pracy jako bezrobotna, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).

Plan Działania

Dokument mający na celu przedstawienie założeń IP w danym roku co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz zasad i terminów wyboru projektów.

Podkomitet Monitorujący

Instytucja, do zadań której należy: rozpatrywanie i zatwierdzanie szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu, okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach priorytetów analizowanie rezultatów realizacji priorytetów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji priorytetów, rekomendowanie rocznych Planów działania przygotowanych przez Instytucje Pośredniczące PO KL komponentu regionalnego oraz opiniowanie wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik do PlanuDziałania (w przypadku projektów systemowych realizowanych przez Instytucje Pośredniczące PO KL komponentu regionalnego).

Pomoc publiczna

Wszelka pomoc przyznana przez Państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz wpływająca tym samym na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

Pomoc techniczna

Zapewnia wsparcie procesów zarządzania i wdrażania programu operacyjnego, jak również efektywnego wykorzystania zasobów UE i krajowych, zgodnie z prawem i polityką Wspólnoty.

Pracownicy kluczowi PSZ

Pracownicy, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), tj.: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, specjaliści do spraw programów, doradcy EURES oraz liderzy klubów pracy).

Priorytet

Jeden z priorytetów strategii; priorytetowi jest podporządkowany wkład finansowy z funduszy, innych instrumentów finansowych oraz odpowiednich środków finansowych państwa członkowskiego, jak również zestaw sprecyzowanych celów.

Program operacyjny

Dokument przedłożony przez państwo członkowskie i przyjęty przez Komisję, określający strategię rozwoju wraz ze spójnym zestawem priorytetów, które mają być osiągnięte z pomocą funduszu. W niniejszych instrukcjach rozumie się Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego na podstawie umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą albo instytucją wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia).

Projekt systemowy

Projekt polegający na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek.

Program pomocowy

Akt normatywny (ustawa, rozporządzenie lub uchwała) określający przeznaczenie, warunki i formy przyznania wsparcia beneficjentowi pomocy publicznej oraz wskazujący organy udzielające pomocy publicznej, czas trwania programu i jego beneficjentów.

Protest

Pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz. U. Nr 227, poz. 1658).

Partnerstwo publiczno-społeczne

Forma współpracy pomiędzy jednostkami publicznymi a podmiotami społecznymi, określona w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.)25.

Partnerzy społeczni

Organizacje pracodawców i pracowników uczestniczące w dialogu społecznym.

Podmioty ekonomii społecznej

W ramach PO KL do tej kategorii zaliczone zostały: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.).

Spin off

Nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np. uczelni).

Spin out

Nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania.

Sprawozdawczość

Sprawozdawanie z postępu wdrażania Programu, Priorytetów, Dzialań lub projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych.

Strategia Lizbońska (The Lisbon Strategy)

Program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej, który ma na celu stworzenie do 2010 r. na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy, zdolnej do długotrwałego rozwoju, tworzącej większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującej się większą spójnością społeczną. Uchwalona została w 2000 roku podczas szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie (Communication from the Commission: Common Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon Programme, 20.7.2005, COM(2005) 330 final).

Strategia rozwoju regionu (Regional Development Strategy)

Koncepcja systemowego działania na rzecz długotrwałego rozwoju regionu poprzez racjonalną alokację zasobów oraz dokument określający sposoby postępowania w celu realizacji wspólnie ustalonych celów.

Subsydiarność (Subsidiary)

Jedna z podstawowych zasad ustrojowych Unii Europejskiej. Oznacza, że na szczeblu wspólnotowym powinny być podejmowane tylko te działania, które zapewniają większą skuteczność i efektywność, niż w przypadku gdyby prowadzenie stosownych akcji pozostawić w wyłącznej kompetencji rządów poszczególnych państw członkowskich.

Subsydiowanie zatrudnienia

Forma pomocy publicznej udzielana na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE Nr L 337 z dnia 13.12.2002, z późn. zm.) i obejmująca tworzenie nowych miejsc pracy, rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym pracowników niepełnosprawnych, a także pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

System realizacji

Zasady i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji strategii rozwoju kraju, strategii sektorowych, planów wykonawczych, programów operacyjnych obejmujące zarządzanie, sprawozdawczość, kontrolę i ocenę oraz sposób koordynacji działań tych instytucji.

Szkolenie ogólne

Szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji, które będzie mógł on wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy, jak również na przyszłych stanowiskach pracy oraz na innych polach działalności zawodowej.

Szkolenie specjalistyczne

Szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł on wykorzystać lub też będzie mógł wykorzystać w ograniczonym stopniu w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu

Standardowy formularz składany przez Beneficjenta w celu uzyskania wsparcia ze środków pomocowych. Zakres informacji zawartych we wniosku obejmuje: informacje o instytucji zgłaszającej wniosek, informacje na temat projektu, charakterystyka działań podejmowanych podczas realizacji projektu, planowane rezultaty i wydatki, wymagane dokumenty w formie załączników.

Wniosek Beneficjenta o płatność

Dokument składany przez Beneficjentów celem rozliczenia przez niego wydatków w ramach projektów, zgodniez harmonogramem. Do wniosku o płatność załącza się kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających poniesione wydatki. W przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego możliwe jest dołączenie do wniosku Beneficjenta o płatność jedynie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wraz z oświadczeniem o prawdziwości poniesionych wydatków.

Wskaźniki

Miara celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony środowiska). Służą do badania postępu w realizacji programu operacyjnego, priorytetów, działań i projektów oraz oceny ich efektywności i wpływu.

Wskaźniki oddziaływania

Wskaźniki odnoszące się do konsekwencji danego programu, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla ostatecznych beneficjentów. Oddziaływanie szczegółowe to efekty, które pojawią się po pewnym czasie, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem.

Wskaźniki produktu

Wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc)

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki odpowiadające bezpośrednim, natychmiastowym efektom wynikającym z programu. Dostarczają one informacji o zmianach dotyczących ostatecznych beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczna skutecznie przeszkolonych, liczna wypadków drogowych) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu)

Współfinansowanie ze źródeł krajowych

Środki pochodzące z budżetu państwa, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które w zależności od Działania, zapewniają współfinansowanie realizacji projektów. Wkład krajowy przewiduje również udział środków prywatnych.

Wniosek beneficjenta o płatność 

przedkładany przez zobowiązaną do tego instytucję celem rozliczenia otrzymanych środków lub refundacji poniesionych wydatków.

Wydatki kwalifikowalne

Wydatki, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i które spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez Instytucję Zarządzającą.

Wykluczenie społeczne

Brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich.

Zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz 1163 z późn. zm.).

Zarządzanie finansowe

Wszystkie zadania związane z wnioskowaniem o środki finansowe, dokonywaniem płatności oraz przekazywaniem informacji na potrzeby procesu certyfikacji wydatków.

Zrównoważony rozwój (Sustainable Development)

Tłumaczony także jako trwały, taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER