PROGRAM "RODZINA 500+"

 Informacje ogólne

 

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. Z 2016 r., poz.195 ze zm.), 

 • ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw zwiazanych z systemami wsparcia rodzin

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U z 2016r., poz. 214). 

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA OKRES 2018/2019 TRWAJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA2018 R. DO 30 WRZEŚNIA 2019 R. SĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2018 R., W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGA ELEKTRONICZNĄ – OD DNIA 1 LIPCA 2018 R.

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA OKRES 2017/2018 TRWAJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA2017 R. DO 30 WRZEŚNIA 2018 R. MOŻNA SKŁADAĆ DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.

 •  wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane osobiście, listownie, drogą elektorniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej BIP ministra właściwego do spraw rodziny oraz innego wskazanego w informacji, o której mowa wyżej, Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz ePUAP. 

 • wszelkie informacje, w tym w sprawie dokumentów wymaganych do wniosku o świadczenie wychowawcze udzielane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach, Plac Dworcowy 1 pok. 2 w godzinach pracy Ośrodka i pod numerem tel.

74 666 99 27, 74 666 95 80, 74 666 95 56

Informator w sprawie programu "Rodzina 500 plus" można uzyskać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:  

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie,

świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł,

Jakie należy przedłożyć dokumenty aby ubiegać się o świadczenie wychowawcze?

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się po złożeniu wniosku określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

 • w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres  2017/2018 rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016,

 • w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres  2018/2019 rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2017.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1.    dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.2)); dotyczące kazdego członka rodziny,
b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczace członków rodziny rozliczajacych się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektorych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne, zawierajace informacje odpowiednio o:

- formie oplacanego podatku,

- wysokości przychodu,

- stawce podatku,

- wysokości opłacanego podatku,
c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
d) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

2.    kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3));

3.    kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

4.    odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5.    odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6.    orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7.    inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Wszelkie dokumenty poza zaświadczeniami składane są jako kopie tych dokumentów natomiast należy posiadać ich oryginały w celu ich uwierzytelnienia.

Do wniosku o świadczenie wychowawcze nie dołącza się dokumentów określających dochód rodziny, jeżeli osoba, o której mowa w pkt 1. nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko,

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Prawo do świadczenia jest ustalane na okres 1 roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Wnioski na kolejny (nowy) okres można składać od 1 sierpnia danego roku.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

·       w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,

·       w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,

·       w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,

·       wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

 W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • pozostaje w związku małżeńskim,

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

 • osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba, że: 

  - drugi z rodziców dziecka nie żyje, 
  - ojciec dziecka jest nieznany, 
  - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało  oddalone, 
  - sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymaniu dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  - dziecko,  zgodnie z orzeczeniem sadu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców  sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku gdy osoba pobiera świadczenie wychowawcze zobowiązana jest zgłaszać wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do przyznanego świadczenia tj. np. uzyskanie dochodu, umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zmiana miejsca zamieszkania.

W przypadku braku zgłoszenia istotnych faktów mających wpływ na przyznane świadczenie lub zgłoszenia ich w późniejszym terminie może zostać wszczęte postępowanie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego skutkujące koniecznością zwortu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę.

 

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER