PROGRAM "RODZINA 500+"

 Informacje ogólne

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. Z 2018 r., poz.      2134 ze zm.),

  • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U z 2017 r., poz. 1465)

 

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA OKRES 2018/2019 TRWAJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA2018 R. DO 30 WRZEŚNIA 2019 R. SĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2018 R., W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGA ELEKTRONICZNĄ – OD DNIA 1 LIPCA 2018 R.

  • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane osobiście, listownie, drogą elektorniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej BIP ministra właściwego do spraw rodziny oraz innego wskazanego w informacji, o której mowa wyżej, Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz ePUAP.

  • wszelkie informacje, w tym w sprawie dokumentów wymaganych do wniosku o świadczenie wychowawcze udzielane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach, Plac Dworcowy 1 pok. 2 w godzinach pracy Ośrodka i pod numerem tel. 74 666 95  80, 74 666 95 56

Informator w sprawie programu "Rodzina 500 plus" można uzyskać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/ 

 

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie, na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł,

 

Wszelkie dokumenty poza zaświadczeniami składane są jako kopie tych dokumentów natomiast należy posiadać ich oryginały w celu ich uwierzytelnienia.

Prawo do świadczenia jest ustalane na okres 1 roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Wnioski na kolejny (nowy) okres można składać od 1 sierpnia danego roku. 

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER