ŚWIADCZENIA RODZINNE

Informacje ogólne 

  

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2018/2019 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

PODSTAWA PRAWNA

·      Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.)

·      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U z 2018 r. poz. 1497)

·      Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 995)

·      Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1217)

·      Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2016 r., poz. 1428)

·      Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.162)

·      Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu I trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach I oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( Dz. U z 2017 r., poz. 1466)

·      Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2315)

·      Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2335)

·      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234)

Świadczeniami rodzinnymi są:

·      Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. „becikowe”

·      Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

·      Świadczenia opiekuńcze:
zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy,

·      Świadczenie rodzicielskie

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach przy ul. Plac Dworcowy 1, Zespół Świadczeń Rodzinnych ( pok. 2), czynnym w:

·      poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30

UWAGA ! - świadczenia rodzinne i opiekuńcze są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pt. 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER