ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczenia opiekuńcze

  

UWAGA! Świadczenia te nie są dodatkami do zasiłku rodzinnego – to odrębne świadczenia.

·       Zasiłek pielęgancyjny

·       Świadczenie pielęgnacyjne

·      Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

I. Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

·       niepełnosprawnemu dziecku;

·       osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

·       osobie, która ukończyła 75 lat;

·       osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje obecnie w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

OD 1 LISTOPADA 2018 zasiłek wzrośnie do wysokości 184,42 zł

OD 1 LISTOPADA 2019 zasiłek będzie wynosił 215,84 zł

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

·       osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

·       osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wzór wniosku do pobrania), do którego należy dołączyć:

·       orzeczenie o niepełnosprawności albo

·       orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

·       uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;

·       kopia aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (jeżeli wniosek składa rodzic w imieniu nieletniego dziecka);

·      zaświadczenie ZUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego (w przypadku niepełnosprawnych powyżej 18-go roku życia;

 

II. Świadczenie pielęgnacyjne

Na podstawie nowych przepisów świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje tylko w sytuacji, kiedy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub przed ukończeniem 25 roku życia ale podczas nauki w szkole lub szkole wyższej.

Kto może złożyć wniosek?  

1.     Matka lub ojciec

2.     Opiekun faktyczny dziecka

3.     Rodzina zastępcza spokrewniona

4.     Pełnoletnie dziecko na rodzica

5.     Osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo) ale tylko jeżeli zostały spełnione łącznie trzy warunki:

·       rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,

·       poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,

·       nie ma ustanowionego opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Powyższe osoby mogą złożyć wniosek pod warunkiem niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie przysługuje w kwocie 1477,00 zł (od 01.01.2018 r.) i jest niezależne od dochodu rodziny.

Za osoby korzystające z tej formy świadczenia opłacana będzie składka emerytalno-rentowa.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

·       osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;

·       osoba wymagająca opieki:
pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

·       osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

·       osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (wzór wniosku do pobrania), do którego należy dołączyć (między innymi):

·       Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu):

·       w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wraz ze wskazaniami w punktach: 7 i 8,

·       w przypadku osób powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, I grupie inwalidzkiej lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

·       Zaświadczenie ZUS i KRUS o niepobieraniu świadczeń emerytalno – rentowych.  

·       Oświadczenie o niepobieraniu żadnych świadczeń emerytalno – rentowych z Biura Emerytalnego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego i innych instytucji, niepobieraniu zasiłku stałego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Świadczenie pielęgnacyjne – przebieg pracy zawodowej.

W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego należy dostarczyć dokumenty (wyłącznie oryginały), potwierdzające okresy składkowe (dokumenty te należy dostarczyć tylko do pierwszego wniosku);

Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

UWAGA! Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

 

III. Specjalny zasiłek opiekuńczy

Przysługuje on osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny (oraz małżonkom) jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub innej pracy zarobkowej lub nie podejmują jej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Orzeczenia osób wymagających opieki nie muszą też spełniać takiego warunku, który wprowadzono przy nowym świadczeniu pielęgnacyjnym, czyli że niepełnosprawność musiała powstać przed ukończeniem 18 roku życia lub przed ukończeniem 25 roku życia ale podczas nauki w szkole lub szkole wyższej.

Kwota świadczenia to 520 zł miesięcznie. Od 1 listopada 2018 r.- 620,00 zł

Kryterium dochodowe – 764 zł. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie ustalane na podstawie dochodu z 2016 roku. W celu ustalenia dochodu liczy się łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki.

Na nowy okres zasiłkowy tj. 2018/2019 koniecznym jest przedłożenie dokumentów określających wysokość dochodu rodziny z roku 2017.

KOGO ZALICZAMY DO SKŁADU RODZINY?

SKŁAD RODZINY OSOBY SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z ta niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

SKŁAD RODZINY MAŁOLETNIEJ OSOBY WYMAGAJĄCEJ OPIEKI: osoba wymagająca opieki, jej rodzice, małżonek rodzica osoby wymagającej opieki lub osoba z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko, pozostające na utrzymaniu wyżej wymienionych osób dzieci w wieku do 25 roku życia. Do składu rodziny nie zaliczamy: dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego do alimentacji na jej rzecz.

SKŁAD RODZINY PEŁNOLETNIEJ OSOBY WYMAGAJĄCEJ OPIEKI: osoba wymagająca opieki, jej małżonek lub osoba z którą wychowuje wspólne dziecko, pozostające na utrzymaniu wyżej wymienionych osób dzieci w wieku do 25 roku życia. Do składu rodziny nie zaliczamy: dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Postępowanie w sprawie o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (wzór wniosku do pobrania), do którego należy dołączyć (między innymi):

·       Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu).

·       Kserokopia dowodu osobistego osoby wymagającej opieki – jeżeli jest pełnoletnia (oryginał do wglądu).

·       Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu):

·       w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wraz ze wskazaniami w punktach: 7 i 8,
w przypadku osób powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, I grupie inwalidzkiej lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
Zaświadczenie ZUS i KRUS o niepobieraniu świadczeń emerytalno – rentowych.

·       Oświadczenie o niepobieraniu żadnych świadczeń emerytalno – rentowych z Biura Emerytalnego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego i innych instytucji, niepobieraniu zasiłku stałego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej

W celu udokumentowania stopni pokrewieństwa:

·       jeżeli ubiega się rodzic na dziecko lub dziecko na rodzica: akt urodzenia dziecka.

·       jeżeli ubiegają się osoby w relacji dziadkowie – wnuki: akty urodzenia dziadka/babci, syna/córki, wnuka/wnuczki,

·       jeżeli ubiega się brat lub siostra: akty urodzenia obojga.

·       Jeżeli wnioskodawca lub osoba wymagająca opieki jest rozwiedziona – wyrok rozwodowy, separowana – wyrok orzekający separację, wdową lub wdowcem – akt zgonu współmałżonka. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy – przebieg pracy zawodowej.

W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego należy dostarczyć dokumenty (wyłącznie oryginały), potwierdzające okresy składkowe (dokumenty te należy dostarczyć tylko do pierwszego wniosku). Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

W celu udokumentowania dochodów rodziny do wniosku należy postąpić jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny:

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1.     Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

2.     Osoba sprawująca opiekę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów (rolnik posiadający gosp. rolne o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych podlega takiemu obowiązkowi z mocy ustawy w KRUS)

3.     Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

4.     Osoba sprawująca opiekę sama legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

5.     Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

6.     Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

7.     Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego świadczenia opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

8.     Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego świadczenia opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

9.     Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres ważności orzeczenia ale nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego. Każdorazowo przy ustalaniu prawa do tego świadczenia obowiązkowe jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który będzie aktualizowany po sześciu miesiącach (lub każdorazowo w przypadku wystąpienia wątpliwości co do spełniania warunków do przyznania świadczenia.

UWAGA! Dotyczy osób pobierających świadczenia rodzinne uzależnione od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.”

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania: wszczyna właściwy organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu;

Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu czasowego pobytu (np. umowa najmu mieszkania). Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER