ŚWIADCZENIA RODZINNE

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe).

  

Becikowe” przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Warunkiem przyznania świadczenia będzie kryterium dochodowe nie przekraczające kwoty 1922,00 zł. na osobę. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego są na chwilę obecną dochody za 2016 r., natomiast od 1 listopada 2017 r.  będzie można zlożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z dochodami za 2017.

Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać „becikowe"?

·      Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi.

·      Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu  - wymóg dotyczy biologicznych rodziców dziecka.

·      Dokumenty potwierdzające sytację dochodową rodziny są identyczne jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny (patrz zakładka zasiłek rodzinny)

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER