ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego.

  

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:                                                                                                     

 • urodzenia dziecka   

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego                                                                        

 • samotnego wychowywania dziecka                                                                                                                        

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                                                                     

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego                                                                                                

 • rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                                                  

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:                                                                     

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;                                                                         

 • opiekunowi faktycznemu dziecka;                                                                                                                          

 • osobie uczącej się,?jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe jest powiększone do kwoty 764,00 zł. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę o której mowa wyżej pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższymi zapisami, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:                                                                                        

 • 18 roku życia lub                                  

 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia        

 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią, uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub  w związku z ustaleniem prawa do alimentów z ich strony).

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego:                                                                                                                     

 • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;                                                                                                      

 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;                                                        

 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka; wysokość dodatku - 1000,00 zł jednorazowo.                                                    

 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu  wychowawczego, wysokość dodatku 400,00 zł miesięcznie.                                                 

 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wysokość dodatku - 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.                   

 4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięczne na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, przysługuje w wysokości 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia I 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.                              

 7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER