ASYSTENT RODZINNY

Informacje ogólne

 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest min. poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Asystent rodziny - przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Zajmować się on będzie, niezależnie od pracowników socjalnych, wyłącznie pracą z rodziną. Głównym zadaniem asystenta jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodzin oraz podjęcia działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Aby praca asystenta rodziny przyniosła zakładane efekty, nie może on mieć pod opieką więcej niż 15 rodzin.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” asystent rodziny może udzielić wsparcia w zakresie:

  1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
  2. wsparcia psychologicznego;
  3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
  4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Poradnictwo w zakresie, o którym mowa, dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy, koordynowane jest przez asystenta rodziny, która polega na:

  1. opracowywaniu wspólnie z osobami, katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;
  2. występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z wyłączeniem świadczeniodawców, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

 

AKTY PRAWNE:


USTAWA
z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER