RODZINA WSPIERAJĄCA

Informacje ogólne

 
Rodzice mający trudności z wykonywaniem swoich obowiązków będą mogli otrzymać pomoc innej rodziny. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Wsparcie to ma polegać na:

  • sprawowaniu opieki nad dzieckiem,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Funkcję rodziny wspierającej będą mogły pełnić rodziny z najbliższego otoczenia dziecka. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca otrzyma zwrot kosztów świadczonej pomocy, co zostanie określone w umowie z wójtem.

AKTY PRAWNE:

 

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER