ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Cel, zadania, organizacja i czas pracy świetlicy środowiskowej

KONTAKT:
tel. (074) 666 96 36
 

I Obszarem działania świetlicy jest miasto Świebodzice.

II Siedzibą świetlicy jest:
budynek usytuowany na ul. Parkowej 4 

III Świetlica Środowiskowa prowadzona jest przez samorządową jednostkę budżetową -  Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach

IV Świetlica środowiskowa jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu wsparcia dziennego świadczącą pomoc profilaktyczną i opiekę dzieciom, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć.

Świetlica jest placówką działającą w najbliższym środowisku lokalnym dziecka, która:

 • wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez równoległą pracę z dzieckiem i rodziną;
 • zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonymi demoralizacją lub uzależnieniami;
 • współpracuje ze szkołą, OPS oraz innymi instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie;
 • Świetlica, realizując zaspokojenie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:
 • dobrem dziecka;
 • poszanowaniem praw dziecka;
 • potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych;
 • koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualnych oddziaływań wychowawczych;
 • potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia.

Świetlica realizuje cel poprzez zadania:

 • pomoc dydaktyczną;
 • rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności praktycznych;
 • ochronę zdrowia i rozwój fizyczny;
 • profilaktykę uzależnień;

Świetlica realizuje swoje zadania poprzez:

 • zajęcia dydaktyczne, sportowe i rekreacyjne;
 • programy profilaktyczne i terapeutyczne;
 • zajęcia w grupach zainteresowań;
 • tworzenie samorządności wśród wychowanków;
 • dożywianie;
 • organizowanie wypoczynku letniego i zimowego;
 • nawiązanie współpracy z rodzicami, szkołą, poradnią specjalistyczną itp.

VI Świetlica środowiskowa czynna jest cały rok szkolny we wszystkie dni robocze:

 • w roku szkolnym czynna jest w następujących godzinach:
  poniedziałki: 12.00- 18.00
  wtorki: 12.00- 18.00
  środy: 12.00- 18.00
  czwartki: 12.00- 18.00
  piątki: 12.00- 18.00
 • w okresie wakacyjnym i zimowym (ferie) w godzinach 9:00 - 15:00

VII Opiekę nad uczestnikami świetlicy sprawuje wykwalifikowana kadra.

VIII W placówce w czasie zajęć odbywających się na jej terenie pod opieką jednego wychowawcy przebywa do 15 osób.

IX Przyjęcia na świetlicę następują w oparciu o wypełnienie Karty Zgłoszeniowej przez rodziców.

X Wychowankami świetlicy mogą być dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 6 do 16lat.

XI Pracę wychowawców wspomagają praktykanci i wolontariusze- studenci wyższych uczelni pedagogicznych. 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER