WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie Klub Abstynenta „Odnowa”

Główna siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Wałbrzychu, jednakże od kilku lat swoje cele realizuje z powodzeniem na terenie naszego miasta. Wszelkie działania koncentrują się przede wszystkim na rodzinie oraz promowaniu aktywnych form trzeźwego wypoczynku i rekreacji a także na profilaktyce uzależnień.

Cele Stowarzyszenia:

 • udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod oraz sposobów leczenia z nałogów,
 • dążenie do trwałej trzeźwości członków stowarzyszenia,
 • tworzenie programów pomocy w zakresie walki z alkoholizmem, innymi uzależnieniami oraz współuzależnieniami,
 • propagowanie i krzewienie trzeźwego stylu życia w rodzinie.

Działalność Klubu Abstynenta w Świebodzicach:

 • Organizowanie życia towarzyskiego członków Klubu jak również ich rodzin w obyczajowości, tradycjach, zwyczajach bez alkoholu;
 • Promowanie trzeźwego stylu życia z elementami profilaktyki oraz terapii rodzin z problemem alkoholowym;
 • Uczenie kultury życia bez alkoholu;
 • Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Klubu;
 • Wyjazdy na imprezy trzeźwościowe m.in. rekolekcje, pielgrzymki;
 • Prowadzenie warsztatów, grup wsparcia dla członków Klubu oraz ich rodzin.
 • Organizacja grupy AA.

Fundacja Integracji Społecznej „Prom”

Fundacja Integracji Społecznej „Prom” to instytucja, która skupia osoby zainteresowane niesieniem skutecznej oraz świadomej pomocy. „Prom” jest organizacją twórczą i otwartą, w swych działaniach poruszającą się na granicy obszarów edukacji, terapii i pracy socjalnej. Głównym celem ww: fundacji jest pomoc najbardziej potrzebującym poprzez integrację, edukację a także aktywizację różnych środowisk w tym grup dyskryminowanych, marginalizowanych oraz narażonych na wykluczenie społeczne.

W ramach współpracy z organizacją „Prom”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach realizuje projekt pt.”Senior = aktywny obywatel”, którego celem jest zwiększenie udziału osób powyżej 60 – roku w życiu społecznym, obywatelskim oraz publicznym.

Powyższa idea jest realizowana poprzez następujące działania: warsztaty komputerowe, warsztaty oraz doradztwo wspierającego rozwój kompetencji społecznych, a także zajęcia edukacyjno-sportowe.


Bank Żywności

Ideą Banku Żywności jest zmniejszenie obszarów niedożywienia, a także przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Do podstawowych zasad Banku Żywności zaliczamy:

 • tworzenie więzi między organizacjami oraz instytucjami;
 • zasadę non – profit – działalność bez zysku – realizowaną poprzez bezpłatne pozyskiwanie żywności a także jej bezpłatny rozdział;
 • zasadę kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się ich problemami;
 • lokalność w działaniu – banki świadczą pomoc na rzecz lokalnych społeczności.

W związku ze współpracą z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną „Zina”, oraz ze Związkiem Diabetyków, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Wydawane produkty żywnościowe to m.in. makaron, mleko, ser, klopsiki, kasza jęczmienna, dżem.

Pomoc żywnościowa kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 648,00 zł dla osoby w rodzinie.


Kościół Rzymskokatolicki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach przy współpracy z Kościołem Rzymskokatolickim oraz władzami miasta organizuje dwa razy w roku spotkania świąteczne (wielkanocne i wigilijne) dla osób potrzebujących, samotnych i starszych. Celem spotkań jest wprowadzenie podopiecznych w świąteczną atmosferę, wzmocnienie więzi rodzinnych, podtrzymywanie tradycji i zwyczajów świątecznych oraz integracje środowiska lokalnego.


Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „ZINA”

W marcu 2012 r. w Świebodzicach powstała Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „ZINA”, której celem jest catering oraz prowadzenie jadłodajni miejskiej. Przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach i Spółdzielni Socjalnej „ZINA” realizowany jest rządowy program dożywania osób ubogich i potrzebujących, który co roku dofinansowany jest przez Gminę Miasta Świebodzice w wysokości 1 000,000 zł. Pomocą w postaci jednego gorącego posiłku objęte są osoby, które nie są w stanie same sobie tego zapewnić. Wskutek współpracy tut. Ośrodka ze Spółdzielnią Socjalną „ZINA” realizowane jest także dożywianie w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez finansowanie dzieciom w przedszkolach oraz dzieciom w wieku szkolnym posiłków w stołówkach szkolnych. Nieodpłatne dożywianie przyznawane jest osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego.


Zakład Usług Opiekuńczych „RUT”

W związku ze współpracą z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach, świadczone są usługi opiekuńcze dla mieszkańców Świebodzic w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze przysługują osobom z powodu ciężkiej choroby bądź wieku, które wymagają pomocy osób drugich a rodzinna bądź wspólnie zamieszkujący członkowie nie są w stanie tego zapewnić. Świadczenie usług opiekuńczych obejmuje:

 • podstawową pielęgnację tj. higienę ciała, ubieranie i rozbieranie, czynności fizjologiczne, pomoc w przemieszczaniu się, pomoc w przygotowaniu i spożywaniu posiłków, zapobieganie oraz pielęgnacja odleżyn i odparzeń;
 • wspieraniu procesu leczenia, pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej, umawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich, realizację recept, nadzór nad przyjmowaniem leków zgodnie z zaleceniem lekarza;
 • pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zapewnienie posiłków, załatwianie spraw urzędowych, zakupy, utrzymanie czystości otoczenia, zabezpieczenie ogrzewania, zarządzanie pieniędzmi (regulowanie opłat mieszkaniowych).
 • utrzymanie kontaktu z pracownikiem socjalnym.

Osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych w zależności od posiadanego dochodu, zobowiązane są do ponoszenia odpłatności, którą ustala Rada Miejska w Świebodzicach.


Fundacja ING Dzieciom

Fundacja ING Dzieciom jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce, która powstała na fundamentach powołanej w 1991 roku Fundacji Banku Śląskiego. Głównym jej celem jest wyrównywanie szans dzieci, poprzez realizacje autorskich programów społecznych.

We wrześniu 2014 roku Środowiskowa Świetlica „Tęczowa Gromada” w Świebodzicach przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Fundacji ING Dzieciom. W związku z powyższą współpracą świetlica środowiskowa zyskała wsparcie finansowe, które zostało przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów do zajęć artystyczno-plastycznych oraz wyjazdy dla dzieci m.in. do Wrocławskiego Teatru Polskiego.


Fundacja Muszkieterów

Fundacja Muszkieterów zrzesza właścicieli sklepów Intermarsche i Bricomarsche. Ambicją ww. fundacji jest niesienie pomocy tym, którzy jej naprawdę potrzebują i oczekują. Dlatego też właściciele sklepów z danego regionu wybierają placówkę, która działa na ich terenie i najbardziej potrzebuje wsparcia.

Na przełomie 2013 – 2014 roku Fundacja Muszkieterów rozpoczęła współpracę ze Świetlicą Środowiskową „Tęczowa Gromada” w Świebodzicach dzięki której, podopieczni świetlicy otrzymali wsparcie finansowe, które zostało przeznaczone m.in. na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz komputerowego, na zorganizowanie i sponsorowanie dnia dziecka, mikołajek oraz wyjazdów do kina Cinema City w Wałbrzychu.



 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER