OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEBODZICACH

 

A A A
 

PLIKI DO POBRANIA


   

ŚWIADCZENIA DLA RODZINY

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 4. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 5. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu rodzenia się dziecka

 6. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.)

 7. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 8. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 2. Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

 3. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

 4. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2012r. Poz. 361 z późn. Zm.)

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

"DOBRY START" - 300+

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

 

INNE FORMY WSPARCIA

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

 1. Wniosek o stypendium szkolne 

 2. Wniosek o zasiłek szkolny

 

MIESZKANIE CHRONIONE

 1. Wniosek o przyznane mieszkania chronionego

 

KARTA DUŻEJ RODZINY  

 1. Wniosek:

 2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej:

 3. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole:

 4. Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych:

 5. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu dziecka:

Instrukcje i informacje:

 1. Instrukcja dotycząca mobilnej Karty Dużej Rodziny:

 2. Objaśnienia jak wypełnić załącznik ZKDR-04:

 3. Zniżki jakie oferuje Karta Dużej Rodziny na terenie naszego miasta.  

 4. Klauzula informacyjna RODO dot. przetwarzania danych dla potrzeb KDR.

 

WOLONTARIAT

 1. Formularz dla wolontariusza

 

PROFILAKTYKA

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Wniosek do MKRPA

 

 

 

 |  do góry  |